Terms of sale

Let op de opmerkingen in Bijlage 1.

Ik. Bereik

 1. Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen in de zin van 310 lid 1 BGB. Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden, worden alleen erkend als we uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan.

 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken met de klant, voor zover het juridische transacties van verwante aard zijn (uit voorzorg moeten de verkoopvoorwaarden altijd worden gehecht aan de orderbevestiging)

 1. Individuele afspraken die per geval met de koper worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze verkoopvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens tegenbewijs.

II. Aanbod en contractsluiting

Als een bestelling moet worden gezien als een aanbod in overeenstemming met 145 BGB, kunnen we deze binnen twee weken accepteren.

III. Aangeleverde documenten

Op alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling - ook in elektronische vorm - zoals: B. berekeningen, tekeningen ed behouden wij eigendomsrechten en auteursrechten voor. Deze documenten mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij wij de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Als we het aanbod van de klant niet binnen de termijn in sectie II. accepteren, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

IV. Prijzen en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af ​​fabriek exclusief verpakking en exclusief BTW tegen het dan geldende tarief. Verpakkingskosten worden apart in rekening gebracht.

 1. Betaling van het aankoopbedrag dient te geschieden op de ommezijde genoemde rekening. De aftrek van een korting is alleen toegestaan ​​met een speciale schriftelijke overeenkomst.

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de koopprijs betaald te zijn uiterlijk op - specifieke datum - (alternatieven: "... betaalbaar binnen 10 dagen na levering", of "... betaalbaar binnen 21 dagen na facturering") . Achterstallige rente wordt berekend tegen een tarief van 8% boven het betreffende basistarief per jaar (zie Bijlage 1) . Het recht om hogere schade veroorzaakt door verzuim te vorderen, blijft voorbehouden.

 1. Tenzij er een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later plaatsvinden het sluiten van het contract.

V. Retentierechten

De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

VI.Levertijd

 1. Het begin van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de klant. Wij behouden ons het recht voor om bezwaar te maken tegen het niet nagekomen contract.

 1. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij toerekenbaar tekortschiet in andere verplichtingen tot medewerking, hebben wij het recht vergoeding te eisen van de schade die wij in dit verband lijden, inclusief eventuele bijkomende kosten. We behouden ons het recht voor om verdere claims in te dienen. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak over op de klant op het moment dat de klant in gebreke is met acceptatie of betaling.

 1. In het geval van een door ons veroorzaakte vertraging in de levering die niet opzettelijk of door grove nalatigheid door ons is veroorzaakt, zijn wij aansprakelijk voor elke volle week vertraging in het kader van een forfaitaire vergoeding voor vertraging van 3% van de leveringswaarde, maar niet meer dan 15% van de leveringswaarde.

 1. Verdere juridische claims en rechten van de klant vanwege een vertraging in de levering blijven onaangetast.

VII. Overdracht van risico bij het verzenden van

Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant wanneer ze naar de klant worden verzonden, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen worden verzonden vanaf de plaats van uitvoering of wie de vrachtkosten draagt.

VIII. Titelvoorbehoud

 1. We behouden ons de eigendom van het geleverde artikel voor totdat alle vorderingen uit het leveringscontract volledig zijn betaald. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook al verwijzen we daar niet altijd uitdrukkelijk naar. We hebben het recht om het gekochte artikel terug te vorderen als de klant het contract schendt.

 1. De koper is verplicht het gekochte goed te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade (Let op: alleen toegestaan ​​bij verkoop van hoogwaardige goederen) . Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de klant dit op eigen kosten tijdig uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de klant ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien de geleverde zaak in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen door derden wordt blootgesteld. Als de derde partij ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak in overeenstemming met 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de schade die wij lijden.

 1. De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. Hierbij cedeert de koper aan ons de vorderingen op de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen voor het bedrag van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw). Deze overdracht geldt ongeacht of het gekochte artikel zonder of na bewerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen.Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft onaangetast, maar wij zullen de vordering niet incasseren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met betalen en met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort . (Opmerking: deze clausule is niet van toepassing als er geen verlengd eigendomsvoorbehoud wordt beoogd.)

 1. De behandeling en verwerking of transformatie van het gekochte artikel door de klant gebeurt altijd in onze naam en namens ons. In dit geval gaat het recht van de koper op het gekochte artikel verder met het omgebouwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de objectieve waarde van ons gekochte artikel tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper de evenredige mede-eigendom aan ons overdraagt ​​en de daaruit voortvloeiende enige eigendom of mede-eigendom voor ons behoudt. Om onze vorderingen op de koper veilig te stellen, draagt ​​de koper ons ook dergelijke vorderingen over die ontstaan ​​door de verbinding van de voorbehouden goederen met een eigendom; we accepteren deze opdracht al.

 1. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

IX. Garantie en melding van defecten evenals verhaal / verhaal van de fabrikant

 1. De garantierechten van de koper vereisen dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en klachtverplichtingen krachtens 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel.

 1. Claims voor gebreken verjaren 12 maanden na levering van de goederen die we aan onze klant hebben geleverd. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor aanspraken op schadevergoeding in geval van opzet en grove schuld, alsmede schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van opzet of onachtzaam plichtsverzuim van de gebruiker. (Let op: bij verkoop van gebruikte goederen kan de garantieperiode volledig worden uitgesloten met uitzondering van de in zin 2 genoemde aanspraken op schadevergoeding .
  Voor zover de wet volgens 438 lid 1 nr. 2 BGB (bouwkundige zaken), 445 b BGB (regresrecht) en 634a lid 1 BGB (bouwfouten) schrijven langere termijnen voor, deze termijnen gelden. Onze toestemming moet worden verkregen voordat de goederen worden geretourneerd.

 1. Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds bestond op het ogenblik van de risico-overgang, zullen wij ofwel de goederen herstellen ofwel vervangende goederen leveren, onder voorbehoud van tijdige melding van gebreken. Wij moeten altijd in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende prestaties te leveren. Rechtsvorderingen blijven onaangetast door de bovenstaande regeling zonder beperking.

 1. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant - ongeacht eventuele schadeclaims - de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen.

 1. Aanspraken op gebreken bestaan ​​niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage zoals schade die ontstaat na risico-overdracht als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, ongeschikte bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwplaats of door bijzondere invloeden van buitenaf die volgens het contract niet vereist zijn

 1. Aanspraken van de klant wegens de voor de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten inclusief eventuele demontage- en installatiekosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten stijgen omdat de door ons geleverde goederen vervolgens naar een andere locatie dan het filiaal van de klant zijn verplaatst, tenzij de zending overeenkomt met het beoogde gebruik.

 1. Het verhaalsrecht van de koper op ons bestaat slechts voor zover de koper met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op gebreken. Lid 6 geldt dienovereenkomstig ook voor de omvang van het verhaalsrecht van de koper op de leverancier.

X. Overig

 1. Dit contract en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).

 1. Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank en voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging ( Opmerking: Het gebruik van het beding is niet toegestaan ​​als tenminste één van de partijen een niet in het handelsregister ingeschreven bedrijf is, dus geen ondernemer)

 1. Alle afspraken die tussen partijen worden gemaakt ter uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

Bijlage 1:

Opmerkingen

Hoewel de clausule verboden van de catalogus feiten van de paragrafen 308, 309 BGB volgens paragraaf 310 Abs. S.d. Paragraph 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt er niet automatisch van uitgegaan, omgekeerd, dat het gebruik van clausules zoals die vermeld in Paragraph 308, 309 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) met betrekking tot ondernemers doorgaans bestand zal zijn tegen de inhoudscontrole van 305 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Volgens Paragraph 307 1, 2 nr. 1 BGB, die ook van toepassing is op het gebruik van algemene voorwaarden jegens ondernemers, moet in geval van twijfel worden uitgegaan van een onredelijk nadeel van de contractpartner, als het beding met wezenlijke grondgedachten van de wettelijke regeling, waarvan wordt afgeweken, niet verenigbaar mag worden aangenomen. Volgens de jurisprudentie leidt dit ertoe dat de clausules verbodscatalogi van de paragrafen 308, 309 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) indirecte betekenis krijgen in het handelsverkeer door de interpretatie van paragraaf 307 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.

De bedingverboden van 308 BGB zijn doorgaans overdraagbaar op verkopen tussen ondernemers, omdat de handelskenmerken in hun beoordelingsbereik in aanmerking worden genomen 309 is ook een indicatie van de onwerkzaamheid van het beding bij verkopen tussen ondernemers. Het is raadzaam om een ​​individuele controle te laten uitvoeren door een juridisch gekwalificeerd persoon alvorens gebruik te maken van de voorwaarden.

Transparantievereiste

Dit gebod houdt in dat een beding in algemene voorwaarden onredelijk nadelig is, ook als het niet duidelijk en begrijpelijk is. Dit vereiste houdt in dat niet-transparante bedingen op zich, zonder toevoeging van een onredelijk nadeel van de contractpartner qua inhoud, als niet effectief moeten worden beschouwd. Bovendien betekent dit ook dat de transparantie-eis ook van toepassing is op prijsbepalingen en prestatiebeschrijvende clausules, die in het algemeen zijn uitgesloten van de inhoudscontrole.

Garantietermijnen

De garantieperiode voor verkoop- en werkcontracten is twee jaar. De garantieperiode kan door de algemene voorwaarden als volgt worden verkort:

Verplaatsbare voorwerpen behalve bouwmaterialen:

Verplaatsbare voorwerpen behalve bouwmaterialen

- nieuw, koper is consument 2 jaar

- nieuw, de koper is ondernemer voor 1 jaar

- gebruikt, koper is consument 1 jaar

- gebruikt, de koper is geen ondernemer

Bouwmaterialen (indien geïnstalleerd)

- nieuwe 5 jaar

- gebruikt, koper is consument 1 jaar

- gebruikt, de koper is geen ondernemer

onbebouwd land nee

Gebouwen

- Nieuwbouw 5 jaar

- Geen oud gebouw

Meldingsplicht gebreken

Bij niet zichtbare gebreken mag de opzegtermijn voor gebreken in de voorwaarden niet korter worden gesteld dan één jaar. De start van de termijn is de wettelijke start van de verjaringstermijn.

Vergoeding van onkosten voor aanvullende prestaties

Volgens 439, 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek moet de verkoper de kosten dragen die nodig zijn voor de latere uitvoering (bijv. transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten). Deze verplichting mag niet worden uitgesloten door de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid voor gebreken - de verkoper draagt ​​de kosten van demontage en installatie

De nieuwe wet op de aanvullende prestatie in overeenstemming met Paragraph 439, 3, zin 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). bepaalt dat de verkoper in het kader van de aanvullende prestatie verplicht is de koper de noodzakelijke kosten voor de demontage en installatie of de bevestiging van de defectvrije zaak te vergoeden indien de koper de gebrekkige zaak overeenkomstig zijn soort in een andere zaak heeft ingebouwd en beoogd gebruik verbonden aan een ander ding. Volgens Paragraph 445a BGB kan de verkoper ook verhaal nemen op zijn leverancier. De verkoper is alleen aansprakelijk als de koper te goeder trouw heeft gehandeld. De rechten van de koper zijn dus uitgesloten als de koper het defect kende op het moment van installatie of het niet kende als gevolg van grove nalatigheid.

Beperking tot aanvullende prestaties

In het geval van een defect artikel kan de koper naar eigen goeddunken herstel van het defect of levering van een defectvrij artikel of, indien aan de voorwaarden is voldaan, schadevergoeding eisen. Alleen als de aanvullende prestatie niet succesvol, onmogelijk of onredelijk is, kan de koper - in de tweede plaats - garantierechten doen gelden: herroeping of vermindering.Beperkingen op de aanvullende prestatie alleen zijn niet effectief als de wederpartij bij het contract het recht op korting wordt ontnomen in geval van falen van de aanvullende prestatie

Beperking van aansprakelijkheid

Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de gebruiker is niet effectief.

Bedrag aan vertragingsrente

Vanaf het begin van het verzuim is de koper naast de koopprijs vertragingsrente verschuldigd aan de verkoper. Als een consument betrokken is bij de koopovereenkomst, hetzij als koper, hetzij als verkoper, ligt de rente 5% boven de basisrente. In koopovereenkomsten tussen ondernemers wordt de rente verhoogd tot 8% boven de basisrente door middel van de hervorming van het verbintenissenrecht.

.